Po dziewięciu miesiącach 2017 roku Grupa FAMUR osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 966,4 mln zł, co stanowi wzrost o 33% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Grupa wypracowała zysk netto na poziomie 62,8 mln zł, a EBITDA wyniosła 196 mln zł. Grupa FAMUR konsoliduje wyniki Grupy KOPEX od lipca 2017 r. W trzech kwartałach 2017 roku Grupa KOPEX i Grupa FAMUR osiągnęły łącznie  przychody na poziomie 1 412 mln zł, zysk EBITDA w wysokości 311 mln zł oraz zysk netto na poziomie 105 mln zł.

W okresie 9 miesięcy tego roku Grupa FAMUR uzyskała 966,4 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. W stosunku do porównywalnego okresu roku ubiegłego oznacza to wzrost o 33% (241 mln zł). Największy wpływ na wysokość przychodów Grupy w tym kwartale miała warta 24 mln euro dostawa obudowy zmechanizowanej do kopalni im. S.M. Kirova w Rosji, a także trzech kompleksów ścianowych FAMUR dla tureckiego İMBAT MADENCİLİK za kwotę 12,2 mln euro. Ponadto istotne dla poziomu przychodów były kontrakty na rynku polskim obejmujące dostawę obudów i systemów transportu dla krajowych zakładów wydobywczych oraz realizacja końcowej fazy projektów energetycznych w segmencie Surface.

– FAMUR konsekwentnie realizuje strategię rozwoju opartą o racjonalną politykę finansową, dywersyfikację źródeł przychodów, zwiększanie zaangażowania zagranicznego i projekt konsolidacji krajowej branży okołogórniczej – podkreśla Mirosław Bendzera, prezes zarządu FAMUR SA. – Poziom zrealizowanych przychodów oraz istotny wzrost udziału eksportu pokazują, że to dobry kierunek, który gwarantuje nam dalszy rozwój, zwłaszcza, że możemy obecnie obserwować znaczne ożywienie w sektorze wydobywczym, i to zarówno w kraju, jak i na rynkach światowych.

Zwiększenie przychodów Grupy FAMUR po trzech kwartałach 2017 roku dotyczy zarówno sprzedaży zagranicznej, jak i krajowej. W tym okresie sprzedaż eksportowa osiągnęła poziom 402,9 mln zł, co stanowi wzrost na poziomie 69% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Tym samym, udział eksportu w przychodach ze sprzedaży wyniósł 42%. Dynamicznie rosnący udział sprzedaży zagranicznej jest efektem realizacji strategii rozwoju Grupy FAMUR opartej o program ekspansji zagranicznej Go Global. W jego ramach spółka realizuje kontrakty dla klientów z Rosji, Turcji, Kazachstanu czy krajów bałkańskich. FAMUR umacnia również swoją pozycję na rynkach azjatyckich, w tym w Indiach, Indonezji i Wietnamie, a także w Ameryce Południowej i na Bliskim Wschodzie.

 Naszym głównym celem jest rozwój działalności zagranicznej – dodaje Mirosław Bendzera. – Jesteśmy w tym konsekwentni i od kilku lat notujemy wzrost udziału eksportu w sprzedaży ogółem. Dzisiaj wynosi on 42%, ale planujemy, żeby w ciągu najbliższych pięciu lat obroty krajowe i zagraniczne zrównały się. Z kolei w perspektywie długoterminowej, obejmującej najbliższe 7-8 lat, chcemy odwrócić dzisiejsze proporcje. W tym celu zamierzamy wykorzystać aktywa połączonych części maszynowych FAMUR oraz KOPEX do budowy narodowego czempiona, który będzie mógł skutecznie konkurować ze światowymi potentatami rynku.

Po dziewięciu miesiącach 2017 roku przychody ze sprzedaży krajowej wyniosły 563,5 mln zł, notując wzrost o 15,9% w porównaniu z trzema kwartałami 2016 roku. Na poziom sprzedaży krajowej istotny wpływ miały kontrakty realizowane zarówno w segmencie Underground, jak i zamówienia realizowane przez FAMUR FAMAK S.A., w tym konstrukcja oraz produkcja systemów nawęglania i odżużlania dla trzech kluczowych inwestycji energetycznych w Polsce prowadzonych w elektrowniach w Kozienicach, Opolu i Jaworznie.  

Warto zauważyć, że w Grupie FAMUR miały miejsce istotne wydarzenia, dotyczące zarówno wewnętrznej struktury Grupy, jak i jej rozwoju biznesowego. FAMUR prowadzi intensywne działania zmierzające do konsolidacji krajowej branży okołogórniczej realizując integrację potencjałów dwóch największych polskich producentów maszyn i urządzeń dla górnictwa – Famuru i Kopeksu. Formalne połączenie części maszynowej obu spółek planowane jest w pierwszym półroczu 2018 r. Celem procesu jest budowa silnego, polskiego podmiotu, dysponującego szeroką ofertą maszyn, urządzeń i usług, który będzie mógł całościowo realizować projekty inwestycyjne w skali globalnej, zarówno dla branży wydobywczej, jak i energetyczno-przeładunkowej.

FAMUR, tak jak większość sektorów gospodarki, również doświadczył nadspodziewanie dynamicznego wzrostu kosztów zwłaszcza w obszarze usług kooperacyjnych, płac oraz cen surowców. Zjawisko spowodowało utratę kilku procent marży, gdyż wybrane oferty złożone przez Spółkę  z początkiem roku nie uwzględniały dynamiki rzeczywistych wzrostów. Spółka ponosiła dodatkowo koszty związane z prowadzeniem działań integracyjnych z Grupą Kopex, co również wpływało na poziom zrealizowanych wyników za trzy kwartały 2017 r.

Jedocześnie, Spółka obserwuje znaczne ożywienie sektora zarówno na rynku krajowym jak i w skali globalnej.  Świadczą o tym wygrane ostatnio przetargi, których realizację Grupa FAMUR planuje do końca I kwartału 2018 roku. We wrześniu 2017 roku JSC ArcelorMittal Temirtau po raz kolejny wybrał ofertę FAMUR S.A. na dostawę sprzętu. Tym razem obejmuje ona kompleks ścianowy do kopalni Tentekskaya w Kazachstanie. Wartość kontraktu wyniesie ok. 81 mln zł. 

Na rynku krajowym FAMUR zacieśnia współpracę z zakładami wydobywczymi. We wrześniu spółka wygrała przetarg na dostawę kompleksu ścianowego dla Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” o wartości ok. 62,6 mln zł. W październiku br. FAMUR złożył najkorzystniejszą ofertę w przetargu ogłoszonym przez Polską Grupę Górniczą Sp. z o.o., której przedmiotem jest „Leasing finansowy wraz z dostawą nowych przenośników zgrzebłowych ścianowych i podścianowych oraz lekkich i pomocniczych dla Oddziałów PGG”. W ramach zamówienia FAMUR samodzielnie zrealizuje zadania od 1 do 3, zgodnie z którymi wybrany sprzęt FAMUR trafi do KWK ROW Ruch Chwałowice, KWK ROW Marcel oraz KWK RUDA Ruch Pokój, natomiast w zakresie zadania 4, które dotyczy sprzętu dla KWK Piast Ziemowit, PGG wybrało wspólną ofertę FAMUR SA i spółki zależnej Mining Equipment Finance Sp. z o.o. Łączna wartość zamówienia wynosi ok. 74 mln zł netto. 

– Rosnące ceny węgla, zwiększony popyt inwestycyjny na świecie, konsekwentna realizacja strategii Go Global, współpraca z polskim sektorem wydobywczym w obszarze innowacyjnych i kompleksowych rozwiązań dla górnictwa i energetyki wpisujących się w rządową Strategię na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, to w mojej ocenie solidny i perspektywiczny potencjał wzrostu Grupy FAMUR w kolejnych okresach – podsumowuje Mirosław Bendzera.